Wereldhuis Bonangana

Maak het mee !

Wereldhuis Bonangana VZW

… voorgesteld

 

Wie zijn wij?

Wereldhuis Bonangana is een sociaal-culturele vrijwilligersvereniging die streeft naar een inclusieve, verdraagzame en interculturele samenleving. We werken aan inburgering, participatie en emancipatie. De mensenrechten vormen een leidraad.

Deze doelstelling streven we na door middel van individuele ondersteuning van inzonderheid kansengroepen met een migratieachtergrond en via collectieve belangenbehartiging door het opzetten van structurele samenwerkings-verbanden. Samen met andere partners en burgers werken we aan sociale cohesie en bestrijden we een klimaat van angst en onveiligheid.

We zijn als organisatie onafhankelijk maar willen graag partner zijn van alle organisaties die gelijkaardige doelstellingen nastreven. We willen op een kritisch constructieve wijze meebouwen aan een beleid van integratie en emancipatie. In de mate de overheid gelijkaardige objectieven nastreeft kan ze op onze steun rekenen.

 

Hoe werken we?

We werken laagdrempelig en zoveel mogelijk op basis van betrokkenheid van de doelgroep. Er wordt enkel met vrijwilligers gewerkt. Om onze doelstellingen te bereiken werken we samen met allerlei partners en organisaties (overheden, middenveld, onderwijs, welzijnsinitiatieven, activeringsorganisaties, …)

 

Wat doen wij?

De belangrijkste activiteiten zijn onder te brengen binnen dit vierluik:

Nederlandse les voor anderstaligen

Taalbuddy’s

Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het lager onderwijs

Sociaal-culturele activiteiten

 

Een woordje uitleg

 

1.Nederlandse taallessen

We bieden op systematische maar niet schoolse wijze Nederlandse taallessen aan, aan mensen van vreemde origine (nieuwkomers, asielzoekers, migranten, …). Vrijwilligers helpen cursisten om stapsgewijze de Nederlandse taal te verwerven. Het Nederlands beheersen is immers noodzakelijk voor inburgering, sociale promotie (onderwijskansen en werkgelegenheid) en interculturele uitwisseling met ‘autochtonen’.

Cursisten worden op hun (taal)kennisniveau aangesproken. Aandacht gaat uit naar woordenschat, grammatica, lezen en schrijven. Er wordt gewerkt met aangepast educatief materiaal dat geschikt is voor persoonlijke oefening. Vooral het functioneel taalgebruik wordt gestimuleerd. De onmiddellijke taalbehoeften van de cursisten vormen het vertrekpunt.Voor gevorderden wordt ook een conversatiegroep ingelegd.

De taallessen worden aangeboden in complementariteit met andere aanbieders van taallessen (inburgeringscursussen, basiseducatie, CVO, …). Zowel doorverwijzen als begeleiden van de cursisten in hun taalleerproces elders krijgen de aandacht. De meer individuele en/of informele aanpak zorgt voor een bijzondere meerwaarde van onze taallessen ten aanzien van andere aanbieders. De instapdrempel is laag. We vragen per sessie 1 euro en wie financieel onvermogend is wordt van deze bijdrage vrijgesteld.

Wanneer?

De taallessen gaan door op maandag van 19u30 tot 21u en op woensdag van 9u30 tot 11u30.

In tegenstelling tot de meeste andere taallessen gaan bij ons de taallessen ook door tijdens de (school)vakanties! Dit voorkomt een lange periode van uitval of gemis aan oefening. 

We bieden ook online-lessen aan.

Waar?

Huize de Meerleer, Hofstraat 7 in Sint-Niklaas.

Coördinator: Marc Maes 

Contact: bonangana.nederlands@gmail.com

 

2.Taalbuddy's 

Volwassen anderstaligen die al vrij behoorlijk Nederlands praten en begrijpen, kunnen een taalbuddy aanvragen.

Het is de bedoeling om het Nederlands verder te oefenen of te verbeteren en om aanvullend hulp te bieden bij het proces van maatschappelijke integratie.

We gebruiken vrij veel verschillende werkvormen. Meestal komt men samen om te praten over alledaagse dingen. Of er worden dingen samen gedaan, bv. samen gaan markten, een tentoonstelling bezoeken, naar de bib, doorverwijzing naar diensten …

Wanneer en waar?

Dit wordt afgesproken tussen de buddy en de cursist.

Coördinator:  Guido Menten

Contact: bonangana.taalbuddy@gmail.com

 

3.Huiswerkbegeleiding

Heel wat kinderen hebben het moeilijk in het lager onderwijs. Er zijn ook heel wat leerlingen die thuis niet de optimale mogelijkheden hebben om hun schooltaken te vervullen. Niet altijd, maar vaak betreft het kinderen van (ouders van) vreemde origine. Daarom bieden we huiswerkbegeleiding aan. Eenmaal per week kunnen kinderen uit omringende lagere scholen een sessie huiswerkbegeleiding krijgen.

In samenspraak met de school en de desbetreffende leerkrachten worden de schooltaken verricht. 

De kinderen kunnen ook gebruik maken van laptops.

Wij werken ook samen met derden (overheid, hoger pedagogisch onderwijs, …) en nemen een signalisatierol op.

Ook hier wordt per sessie 1 euro als persoonlijke bijdrage gevraagd, maar er wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht.

Wanneer?

Elke woensdagnamiddag van het schooljaar van 13u30 tot 15u30. Niet tijdens de schoolvakanties.

Waar?

Huize de Meerleer, Hofstraat 7 in Sint-Niklaas.

Coördinator: Linda Drieghe

Contact: bonangana.huiswerk@gmail.com

 

4.Sociaal-culturele activiteiten

Deze zijn vooral gericht op vorming, ontmoeting, uitwisseling en ontspanning. Binnen dit luik komen o.a. aan bod: voordrachten over algemene thema’s of over herkomstlanden, gezamenlijke uitstappen (wandelingen, fietstochten, …), culinaire uitwisselingen, verkenning van andere culturen (dans, muziek, religie, …), wereldquiz, … Over grenzen heen elkaar leren kennen en waarderen en werken aan wederzijdse verdraagzaamheid zijn de diepere motieven.

We spelen ook in op initiatieven van andere organisaties of de stad en zijn aanwezig op evenementen van de stad (Villa Pace, jubileumjaar, open deur bij diensten en voorzieningen, week van de smaak, …).

Wanneer?

Jaarlijks wordt een planning van activiteiten opgemaakt. Deze wordt halfjaarlijks geactualiseerd en bijgestuurd indien nodig.

Een overzicht is terug te vinden op onze website en kan opgevraagd worden via ons mailadres. 

Waar?

Al naar gelang de activiteit kan de lokatie verschillend zijn. 

Verantwoordelijke? Naar gelang de soort activiteit kan de kartrekker verschillend zijn. De Raad van Bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid

  

Nuttige informatie

Website: www.bonangana.be

Facebook: facebook.com/bonangana

Algemeen mailadres: bonangana@gmail.com

Informatie bekomen en/of inschrijven kan ook altijd tijdens de lesuren.

Wereldhuis Bonangana vzw is lid van Internationaal Comité vzw en Welzijnsschakels vzw.

 

Wil je ons helpen of steunen?

Als je onze werking belangrijk vindt, als je je achter onze doelstellingen kan scharen… 

… en je wil ons helpen als vrijwilliger: stuur dan een mailtje.

… en je wil ons financieel steunen:

Dan kan je storten op ons rekeningnummer BE52 0688 9291 2309.

Of je kan een storting doen via Welzijnsschakels. Voor giften die op het rekeningnummer BE35 7755 9400 0537 van vzw Welzijnsschakels worden gestort, met als mededeling “gift project n° 20061 Wereldhuis Bonangana”, en die 40 euro of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Welzijnsschakels vzw.