Wereldhuis Bonangana

Maak het mee !

Wereldhuis Bonangana VZW

… voorgesteld

 

Wie zijn wij?

Wereldhuis Bonangana vzw is een pluralistische vereniging uit Sint-Niklaas die werkt aan het welzijn en de sociaal-culturele emancipatie van alle burgers, ongeacht herkomst en kleur.  Vertaald uit een Afrikaanse taal betekent Bonangana: “maak het mee, beleef het samen”.  Globaal denken en lokaal handelen is ons motto.  We koesteren een aantal basiswaarden: inclusie (insluiting), kansengelijkheid, respect, verdraagzaamheid en interculturele uitwisseling.  Wie van vreemde origine is mag omwille van zijn herkomst geen kansen op sociale promotie en inburgering missen.  Daarom trachten we hen individueel maar vooral collectief te ondersteunen en hun veerkracht te verhogen.  Samen met andere partners en burgers werken we aan sociale cohesie en bestrijden we een klimaat van angst en onveiligheid.

Hoe werken we?

We werken laagdrempelig en zoveel mogelijk op basis van betrokkenheid van de doelgroep.  Er wordt enkel met vrijwilligers gewerkt.  Om onze doelstellingen te bereiken werken we samen met allerlei partners en organisaties (overheden, middenveld, onderwijs, welzijnsinitiatieven, activeringsinstanties,…)

Wat doen wij?

De belangrijkste activiteiten zijn onder te brengen binnen dit drieluik:

  1. Nederlandse taallessen voor anderstaligen (nieuwkomers en migranten)

  2. Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het lager onderwijs

  3. Sociaal-culturele activiteiten

 

Een woordje uitleg

  1. Nederlandse taallessen

We bieden op systematische maar niet schoolse wijze Nederlandse taallessen aan, aan mensen van vreemde origine (nieuwkomers, asielzoekers, migranten, …).  Vrijwilligers helpen cursisten om stapsgewijze de Nederlandse taal te verwerven.  Het Nederlands beheersen is immers noodzakelijk voor inburgering, sociale promotie (onderwijskansen en werkgelegenheid) en interculturele uitwisseling met de “autochtonen”.  Cursisten worden op hun (taalkennis)niveau aangesproken.  Aandacht gaat uit naar woordenschat, grammatica, lezen en schrijven.  Er wordt gewerkt met aangepast educatief materiaal dat geschikt is voor persoonlijke oefening.  Vooral het functioneel taalgebruik wordt gestimuleerd.  De onmiddellijke taalbehoeften van de cursisten vormen het vertrekpunt.   Voor gevorderden wordt ook een conversatiegroep ingelegd.  De “taallessen” worden aangeboden in complementariteit met andere aanbieders van taallessen (inburgeringscursussen, basiseducatie, CVO, …).  Zowel doorverwijzen als begeleiden van de cursisten in hun taalleerproces elders krijgen de aandacht.  De meer individuele en/of informele aanpak zorgt voor een bijzondere meerwaarde van onze taallessen ten aanzien van andere aanbieders.  De instapdrempel is laag.  We vragen per sessie 1 euro en wie financieel onvermogend is wordt van deze bijdrage vrijgesteld. 

Wanneer?  

De taallessen gaan door op: maandag van 19u30 tot 21u en op woensdagvoormiddag van 10u tot 12u

In tegenstelling tot de meeste andere taallessen gaan bij ons de taallessen ook door tijdens de vakantie.  Dit voorkomt een lange periode van uitval of gemis aan oefening.

Waar?   Huize De Meerleer, Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas

Verantwoordelijke?   Beatrix Geuens

2.Huiswerkbegeleiding

Heel wat kinderen hebben het moeilijk in het lager onderwijs.  Er zijn ook heel wat leerlingen die thuis niet de optimale mogelijkheden hebben om hun schooltaken te vervullen.  Niet altijd, maar vaak betreft het kinderen van vreemde origine.  Daarom bieden we huiswerkbegeleiding aan.  Eenmaal per week kunnen kinderen uit omringende lagere scholen een sessie huiswerkbegeleiding krijgen.  In samenspraak met de school en de desbetreffende leerkrachten worden de schooltaken verricht.  Hier werkt men ook samen met derden (overheid, hoger pedagogisch onderwijs, …) en neemt men de signalisatierol op.  Ook hier wordt per sessie 1 euro als persoonlijke bijdrage gevraagd, maar er wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht.

Wanneer?

Elke woensdagnamiddag van het schooljaar (start einde sept.) van 13u30 tot 15u30.  Niet tijdens de schoolvakanties.

Waar?   Huize De Meerleer, Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas

Verantwoordelijke?  Linda Drieghe

3.Sociaal-culturele activiteiten

Deze zijn vooral gericht op vorming, ontmoeting, uitwisseling en ontspanning.  Binnen dit luik komen o.m. aan bod: voordrachten over algemene thema’s of over herkomstlanden, gezamenlijke uitstap (wandelen, fietsen, …), culinaire uitwisseling, verkenning van andere culturen inzake dans, muziek, religies, wereldquiz, … .  Over grenzen elkaar leren kennen en waarderen en werken aan wederzijdse verdraagzaamheid zijn de diepere motieven.  We spelen ook in op de initiatieven van de stad en zijn aanwezig op de feestelijke evenementen van Sint-Niklaas (Villa Pace, jubileumjaar, open deur bij diensten en voorzieningen, autoloze zondagen, …).

Wanneer?   Jaarlijks wordt een planning van activiteiten opgemaakt.  Deze wordt halfjaarlijks geactualiseerd en bijgestuurd.  Een overzicht kan opgevraagd worden via onderstaand mailadres.

Waar?   Al naar gelang de activiteit kan de locatie verschillen.  Vele activiteiten gaan door in Huize De Meerleer, Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas).

Verantwoordelijke?   Naar gelang soort activiteit kan de kartrekker verschillend zijn.  De Raad van Bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid.

 

 

Nuttige informatie

Website : www.bonangana.be

Mailadres : bonangana@gmail.com

Correspondentieadres : Kuiperstraat 28, 9100 Sint-Niklaas

Leden van de Raad van Bestuur : Piet Callens (Voorzitter), Guido Menten (Secretaris), Philip Vergeylen (Penningmeester),Internationaal Comité vzw, Marc De Cock, Marc Maes.

Wil je ons helpen als vrijwilliger, stuur dan een mailtje.  Je kan ons ook financieel steunen door een gift op ons rekeningnummer BE52 0688 9291 2309.  Alvast bedankt.